DAMIÁN GDPR

GDPR

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Kontaktní údaje organizace jako správce osobních údajů:
Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun
Adresa: Vančurova 46, 563 01 Lanškroun
ID datové schránky: rzhwy3j
E-mail: reditel@ddm-lanskroun.cz
Telefon: 465 322 515

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Zdeněk Novák
tel.: +420 543 214 714, +420 777 078 427
e-mail: poverenec.oou@i3c.cz
ID DS: mazc9cz

 

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Dále pořizuje záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a FB. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od organizace přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

 

Ochrana oznamovatelů
V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedl Dům Dětí a mládeže
DAMIÁN, Lanškroun, příspěvková organizace, vnitřní oznamovací systém k podávání,
vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně
s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování
přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity
prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem,
stojícím zcela mimo struktury naší organizace.
Identifikační údaje Příslušné osoby:
Ing. Igor Prosecký (kontaktní údaje jsou uvedeny níže)
Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:
– telefonicky na číslo +420 544 520 022
Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod. Upozornění:
z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení
záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.
– e-mailem na adresu: oznamovatel@i3c.cz
– písemně na adresu: Ing. Igor Prosecký, I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00
Brno
Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“
– osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou
– prostřednictvím elektronického formuláře vnitřního oznamovacího systému, který je
přístupný zde
Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen
V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií
osob:
– zaměstnanci naší organizace, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o
práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
– uchazeči o zaměstnání v naší organizaci, bez ohledu na výsledek výběrového řízení
– osoby provádějící v naší organizaci nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost
– osoby vykonávající v naší organizaci odbornou praxi nebo stáž
– osoba vykonávající samostatně výdělečnou činnost
– osoba vykonávající práva spojených s účastí v právnické osobě
– osoba vykonávající funkci člena orgánu právnické osoby
– osoba plnící úkoly v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem
nebo na její účet
– osoba vykonávající správu svěřenského fondu
– osoba mající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je
poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací
systém, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem
spravedlnosti ČR, který je dostupný zde.